Правила за приватност

Заштита и безбедност на лични податоци

Продавачот ги претставува и гарантира дека сите лични податоци се доверливи и таквите ќе се користат само за извршување на договорот склучен со купувачот и за маркетинг цели на продавачот (вклучувајќи и маркетинг активности извршени заедно со договорните партнери на продавачот). Личните податоци нема да бидат објавени или обелоденети на трети лица, со исклучок на случаите кога таквото откривање е неопходно за дистрибуција и плаќање на нарачаната стока (име, број на сметка, адреса за испраќање) или за посебни маркетинг цели. При ракување со личните податоци, купувачот постапува без штета на правата на субјектот што ги открива личните податоци, имено правото на човечко достоинство и се грижи за заштита на приватниот и личниот живот од истите од неовластена интервенција.
Личните податоци кои купувачот доброволно ги обелоденуваат за целите на пласирање на нарачката и маркетингот се собираат, обработуваат и складираат во согласност со закон. Купувачот дава согласност на продавачот за собирање и обработка на објавените лични податоци за извршувањето на предметниот договор за купување и за маркетинг цели на продавачот. Условите и условите за заштита на личните податоци се достапни и субјектот на лични податоци на согласност на купувачот е опишан подолу.

Клиентите што поднесуваат барање до ANNABIS s.r.o се должни да го дадат своето полно име, адреса, телефонски број и потпис (дигитален потпис), при што таквите откриени лични податоци се обработуваат исклучиво за целите на постапување со побарувањето и во согласност со закон.

Набавувачите имаат право на пристап и уредување на нивните лични податоци, барање објаснување и отстранување на грешки, како и остварување на други права кои се однесуваат на истата.

При добивање на согласност за обработка на лични податоци, ANNABIS s.r.o. може да користат колачиња за да се олесни обезбедувањето на информатичките услуги, при што ANNABIS s.r.o. осигурува дека корисниците се свесни за податоците и информациите зачувани во нивните крајни уреди. Условите и условите за употреба на колачиња се достапни тука. Корисниците може да спречат колачињата да се чуваат во нивните крајни уреди, на пример, со активирање на анонимната функција за прелистување. Со цел да се спречи криминалот и да се минимизира штетата, ANNABIS s.r.o. го задржува правото да ја отфрли нарачката што ја набавува купувачот од блокирана IP адреса која е наведена на црната листа. Набавувачите кои се соочуваат со проблеми при поставување на нивната нарачка можат да се јават кај ANNABIS s.r.o. со пополнување и поднесување на образецот за контакт.

 

Заштита на личните податоци и безбедност

При ракување со личните податоци, се обврзуваме да бидеме обврзани со релевантниот закон.

Заштита на личните податоци

ANNABIS s.r.o. со ова ги претставува и гарантира дека сите лични податоци се сметаат за приватни и доверливи и како такви се постапува во согласност со релевантниот закон и деловните услови на ANNABIS s.r.o.

Кои податоци се собираат?

Во зависност од тоа како ние комуницираме со вас, може да собираме, користиме, складираме и пренесуваме различни типови на лични информации за вас. Ова вклучува:

 • Податоци за идентитетот, како што се вашето име и наслов. Ние исто така можеме да го собереме датумот на раѓање или полот, но само кога ќе одберете да ни ги доставиме тие информации, како на пример при преглед на производ или поставките на вашата сметка.
 • Информации за контакт, како што се вашата поштенска адреса, адреса за фактурирање, адреса за е-пошта и телефонски броеви.
 • Информации за плаќање, како што се кредитна картичка, дебитна картичка и други информации за финансиско плаќање ако е-продавницата е овозможена на веб-страницата.
 • Информации за профилот на профилот, како што се вашето корисничко име или сличен идентификатор, лозинката на сметката и историјата за набавка / нарачка
 • Технички информации, како што се адресата за интернет протокол (“IP”); софтверот и верзијата на вашиот веб прелистувач; ако сте стигнале до Услугите преку врска од друга веб-страница, информации за страната од која сте дошле; идентификаторот на вашиот мобилен уред и други информации за уредите што ги користите за пристап до Услугите.
 • Информации за активност на интернет, како што се информации за вашата активност при користење на Услугите, вклучувајќи и информации што можеме да ги собереме преку употреба на колачиња.
 • Информации за маркетингот и комуникациите, како што се вашите преференции при примањето маркетинг, промоции и продажни понуди од нас и од нашите партнери за маркетинг, и фотографии со слики од вас каде што ќе одлучите да ни дадете како дел од игра или натпревар.

За да извршиме деловна трансакција со вас, треба да го добиеме вашето име (име и презиме, име на компанија, број за регистрација на фирма и контакт лице, соодветно), потпис, адреса (адреса за фактура и, по можност, поштенска адреса), телефонски број и адреса за е-пошта. Покрај тоа, ние водиме евиденција за сите деловни трансакции што сте ги направиле со нас досега. Ако имате налог што веќе сте го платиле преку интернет, имате побарана стока или добиете кредитна белешка од нас, може да ви биде побарано да го презентирате вашиот документ за лично идентификување(лична карта или пасош) за да спречите штета и потенцијална криминална активност. Ако одбиете да презентирате некој од овие документи, може да ви се одбие наплатата на стоката или да ви се рефундира достасаниот износ.

Како се користат податоците?

За да извршиме деловна трансакција со вас и да ја испорачаме стоката до назначеното место, ние треба да ве контактираме и да ги добиеме споменатите детали кои сте ги обелодениле кога сте се регистрирале кај нас, било привремено или постојано. Бидејќи овие лични податоци се објавуваат за целите на извршување на соодветна деловна трансакција со вас, не сте обврзани да ја дадете вашата експлицитна согласност за тоа.

Задржување податоци

Ние ги чуваме информациите што ги давате за времетраењето на нашите односи, плус разумен период за да можете да водите редовни бришење на рутините или да го земате во предвид важечкиот закон за ограничување или ако тоа е потребно според задолжителниот применлив закон. Ако сакате да добивате маркетинг комуникации, ние ќе ги чуваме потребните информации за да ви ги испратиме овие информации по завршувањето на нашите односи со клиентите или по нивното собирање, ако сте потенцијален клиент.

Вашите права

Според Регулативата за заштита на општите податоци на Европската унија, имате одредени права во врска со вашите лични податоци:

 • Право на пристап до вашите информации: Имате право да потврдите дали и како ги користиме вашите лични податоци, зошто го користиме, колку долго го чуваме, и со кого го споделуваме. Вие исто така имате право да побарате бесплатна копија од она што го имаме.
 • Право да ги споделите вашите информации: Имате право да побарате копија од вашите лични податоци за ваша лична употреба, вклучувајќи споделување со други субјекти.
 • Право да ги поправите вашите информации: Ако мислите дека поседуваме лични информации за вас, кои се неточни, погрешни или нецелосни, имате право да побарате да ги исправиме тие информации во нашите записи.
 • Право да барате да ги отстраниме вашите информации: Имате право да побарате да ги отстраниме вашите лични податоци од нашата евиденција.
 • Право да барате да го ограничиме користењето на вашите информации: исто така имате право да побарате да се ограничи нашата употреба на вашите лични податоци
 • Право на повлекување на согласност: Ако дадете согласност за користење на вашите лични податоци, можете да ја повлечете својата согласност во секое време, контактирајте не на info@annabishemp.com

Право да се жалите до надзорниот орган: Кога не сте задоволни со тоа како ги третираме или обработуваме вашите лични податоци, имате право да поднесете жалба до надзорниот орган за заштита на податоци во вашата земја